понедельник, 10 июня 2013 г.

Dəli şeir


Ганымы гойдум гашыьа

ганым ня йаман аз эялир;

дцнйа башгалашыб даща,

рянэи-рущу бом-боз эялир;

 

эюйцзц чюкцб еля бил,

фяляк эюрцкцб еля бил,

рущум перикиб еля бил,

аьлым-щцшум дайаз эялир;

 

эюзлярим кюмцрдц, даьлар,

цряйим дямирди, даьлар,

эюз-эюзц эюрмцрдц, даьлар,

думанларын бяйаз эялир;

 

од тутурам, кюз тутурам,

сюз говурам, сюз тутурам,

цряйими дцз тутурам,

йеня цзцмя сюз эялир;

 

йаьыб йелляня-йелляня,

ъошуб шелляня-шелляня,

валлащ, селляня –селляня

дейян, ъаныма йаз эялир.

 

воскресенье, 9 июня 2013 г.

ruhum da sənin olacaq

Цряyим ниyя дарыхыр,
булудлар гаралан кими,
бу паyыз hара тялясир,
yарпаглар саралан кими;
су идим, ахдым, дурулдум,
цряyим севди, вурулдум,
чичяксян, сяня сарылдым,
сармашыг сарылан кими;
дярд эялир, чюкя синямя
аьрыны бцкя синямя,
цзцнц сюyкя синямя,
цряyим yорулан кими;
yухум да сянин олаъаг,
аhым да сянин олаъаг,
руhум да сянин олаъаг,
ъанымдан аyрылан кими

пятница, 7 июня 2013 г.

Dönüm


Əlini ağ saçıma çək,
saçımın ağ köçünə çək,
dərdimin dağ yükünə çək,
on yeddi yaşına dönüm.

xəyalam, çəkilim sənə,
naxışam, tökülüm sənə,
yarpaq ol bükülüm sənə,
bağrının başına dönüm.

bəbəyəm, bələyin məni,
çığırsam yelləyin məni,
öldürsün fələyim məni,
gözünün yaşına dönüm.

Üzünü gizlətmə məndən


Üzünü gizlətmə məndən
Qaldır başını qoy baxım
Tökülüb üzünə saçların
Göy üzünün buludu kimi
Salxım-salxım.

Payız qoxusu dəyməmiş
Gül ləçəyi kimi kipriklərin titrək
Baxışlarından qaynar bir sevgi
Naləsi süzülür
Yanıqlı ney tək

Üzünü gizlətmə məndən
Qaldır gözünü,qoy baxım.

Gözümün aynasında sular duruldu


Gözümün aynasında sular duruldu
Könlümün aynasında sevgilər
Suları üzümə tutdum
Sevgiləri könlümə sıxdım
Yürüdüm sular axdıqca
Şirin-şirin sevdalar
Yollarıma çıxdıqca.

Bir şirin sevdamın
Şirin sevdalara sarı yürüdüm
Üzümə tutdum yaz yağışını
Gözümə köçürdüm qız baxışını

Yürüdüm dağlara
Daşlara sarı
Dumana yürüdüm
Çənə yürüdüm
Yıxıldım qanadı dizim
Durub yenə yürüdüm.

Yürüdüm,yordum yolları
Yorub qırdım yolları
Yol oldum yorulmadım
Sevdalara  qırılmadım

Gözümün aynasında sular duruldu
Könlümün aynasında sevgilər

Sevgi Allahı


Mən səndən yürüyüb gəldim,
yürüdüm Sevgi Allahı;
ağladım, ağladım, sonra
kiridim Sevgi Allahı.

yer üzünə bir az yadam,
mən-göydən gələn bir adam,
çulumu çıxardıb sudan,
sürüdüm, Sevgi Allahı.

söz oldum, öydülər bir az,
düz oldum, əydilər bir az,
söydülər, döydülər bir az,
kiridim, Sevgi Allahı.

çatmadım yurdun kamına,
dağ aşdım, dərdin damına,
alışdım eşqin şamına,
əridim, Sevgi Allahı.